Arkivplan.no

Organisering/Ansvar

Kommuneadministrasjonen i Folldal befinner seg kommunehuset Nyberg. Kommunen har 1587 innbyggere pr 3. kvartal 2017.

  

Kommunehuset2

  

Bakgrunn og formål for arkivplan

«Alle offentlege organ skal til kvar tid ha ein ajourført arkivplan som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar mv. som gjeld for arkivarbeidet.

Den øvste leiinga i organet må sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets internkontroll. I kommunar og fylkeskommunar er dette ein del av det ansvaret som er lagt til administrasjonssjefen etter kommunelova § 23 nr. 2 andre punktum eller kommuneråd eller fylkesråd etter kommunelova § 20 nr. 2 andre punktum..»  (Forskrift om offentlege arkiv § 4) 

Med bakgrunn i §4 i forskrift om offentlege arkiv lages denne plan. Formålet er å kvalitetssikre arkivfunksjonen i Folldal kommune, få en oversikt over arkivet og å få et planleggings- og styringsredskap for arkivarbeidet.

Arkivverket og lovgivningen knyttet til denne ivaretar arkivene som en nasjonal hukommelse. For kommunen blir det å kombinere dette perspektivet med to andre viktige perspektiver; Arkiv som redskap for saksbehandlere og beslutningstakere i kommunen, og arkiv som hukommelse og dokumentasjon for kommunens innbyggere der de er part eller deltaker i en eller annen sammenheng.

Arkivplanens fremste formål er å kvalitetssikre arkivfunksjonen i Folldal kommune og å legge føringer for det videre arbeidet slik ar arkivarbeidet kan drives på en hensiktsmessig måte i forhold til dagens og morgendagens krav og behov. Folldal kommune regnes som ett organ i arkivsammenheng.

Rådmannen har arkivansvaret

I Folldal kommune er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret. (jfr. Arkivforskriftenes § 1-1). Det daglige ansvaret for arkivtjenesten er delegert. Alle arkivmedarbeidere og saksbehandlere i kommunen er forpliktet til å holde seg orientert om arkivplanens innhold, og følge de retningslinjer og rutiner som planen inneholder.

Laster...